Ako znížiť platby za energie ?

Súčasný trend zvyšovania cien energií nás vedie k zamysleniu, ako energie šetriť a tým odbremeniť i vlastnú peňaženku. Je všeobecne známe, že najlacnejšia energia je tá nespotrebovaná. To však neznamená, že by sme mali znižovať teplotu v miestnostiach, ktoré vykurujeme. Znižovaním teploty v miestnosti neprospievame svojmu zdraviu a v niektorých prípadoch i stavbe.


Zatepľovanie znižuje náklady

Z hľadiska nákladov na vykurovanie je podstatné znížiť všetky tepelné straty: stratu tepla oknami, obvodovou stenou, podlahou, stropom - strechou a infiltráciou. Percentuálny podiel jednotlivých strát sa u jednotlivých budov líši. Je však jasné, že strata obvodovou stenou a oknami bude vždy patriť k najvýznamnejším, na týchto miestach preto možno dosiahnuť najvyššie úspory energie.V prípade rekonštrukcie staršieho domu budova svojou konštrukciou často neumožňuje odstrániť všetky tepelné straty. Preto sa v tomto prípade väčšinou vykonáva iba zateplenie obvodového muriva a výmena okien.

Výhody zateplenia

Zateplenie obvodových stien prináša efekt v podobe výrazného zníženia tepelných strát a navyše prináša i ďalšie výhody. Jednou z nich je predĺženie životnosti zateplenej budovy. Stačí si uvedomiť, že v zimnom období obvodové murivo zamŕza prakticky do polovice svojej hrúbky. Pretože každý materiál obsahuje určité množstvo vlhkosti a táto vlhkosť po zmrznutí nadobúda na objeme, dochádza k pozvoľnému erozívnemu procesu.

Ďalšou z výhod je zlepšenie tepelnej pohody v zateplenom dome. Izolant, ktorý je súčasťou zatepľovacieho systému, spôsobuje, že sa po zateplení zvýši tzv. vnútorná povrchová teplota. Pred zateplením sa táto teplota pohybuje okolo 13°C, podľa tepelno-izolačných vlastností súčasného muriva. Po zateplení sa vnútorná povrchová teplota pohybuje okolo 18°C.

Ak je vnútorná povrchová teplota na vnútornom povrchu múra nízka, môže sa veľmi ľahko dostať na úroveň teploty rosného bodu, t.j. teploty, kedy sa vzdušná vlhkosť mení na vodu. V tomto prípade môže dôjsť na múroch, ktorých povrchová teplota je na alebo pod úrovňou teploty rosného bodu, ku kondenzácii. Vznikajú vlhké miesta a je veľmi pravdepodobný následný výskyt plesní.

Zateplením dochádza i k odstráneniu rady konštrukčných nedostatkov, najmä o odstránenie tepelných mostov alebo neaktívnych škár. Výraznou črtou zateplenej fasády je prínosom z hľadiska estetiky stavby.

Druhy izolácie

Zatepľovanie možno v súčasnosti vykonávať najmä fasádnym polystyrénom (EPS) alebo fasádnou minerálnou vlnou (MW) s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom.

MW má niekoľkonásobne vyššiu paropriepustnosť než EPS. Ak vychádzame z požiadavky pre vrstvené murivo, kde každá nasledujúca vrstva od interiéru smerom k exteriéru by mala byť paropriepustnejšia než vrstva predchádzajúca, v zatepľovacom systéme paradoxne môže paropriepustnosť MW pôsobiť problémy. V žiadnom prípade neplatí mýtus, že vlhké murivo je potrebné zatepliť MW. Naopak: v takom prípade môžeme očakávať kondenzáciu v mieste, kde je na MW nanesená základná vrstva s výstužou.

MW ako súčasť zatepľovacieho systému má výhodu najmä vo svojej požiarnej odolnosti a tlmení hluku, je však drahšia a náročnejšia z hľadiska technickej prípravy i vlastného spracovania zateplenia. Obzvlášť je potrebné zabezpečiť, aby podkladová konštrukcia pre zatepľovaci systém ETICS mala difúznu priepustnosť nižšiu než vnútornú vrstvu ETICS tvorenú jeho základnou vrstvou a konečnou povrchovou úpravou. Použitie EPS je lacnejšie a jednoduchšie a vo väčšine prípadov plne dostačujúce.

 
platby1

Hrúbka izolácie

Stanovenie hrúbky izolácie je najlepšie potvrdiť tepelno-technickým výpočtom, ktorý umožňuje nielen overiť správnosť voľby hrúbky, ale i zistiť, či v navrhnutej skladbe obvodového muriva nebude dochádzať k nežiaducej kondenzácii. Vyššia hrúbka vonkajšej tepelno-izolačnej vrstvy je obvykle priaznivejšia vzhľadom na kondenzáciu vodných pár v konštrukcii. Tepelno-technický návrh je základom pre konštrukčné a materiálové riešenie zateplenia.

Životnosť ETICS a jeho údržba

Zatepľovací systém použitý ako zostava, ktorá má výrobcom určené prevedenie a použitie, má všetky zákonné náležitosti výrobku (prehlásenie o zhode podložené certifikátmi a skúšobnými protokolmi), má z hľadiska platných európskych technických špecifikácií predpoklad životnosti min. 25 rokov. Na dosiahnutie tejto životnosti je však potrebné nielen použiť ETICS, ktorý vyhovel všetkým súvisiacim požiadavkám, ale i jeho správny výber, správne zabudovanie do stavby a tiež zodpovedajúca údržba a užívanie. Áno, i zateplená fasáda vyžaduje údržbu a dodávateľ systému je povinný poskytnúť návod na túto činnosť.

Na záver

Zateplením dochádza k premene stavby po fyzikálnej stránke na inú budovu. Odmenou jeho obyvateľom budú všetky uvedené výhody a dlhodobá životnosť. Samozrejme za predpokladu, že sú dodržané všetky podmienky návodu pre údržbu odovzdaného stavebnou firmou. Dôležité je najmä nanesenie ochranného náteru po 15-20 rokoch od realizácie systému. Náter účinne predlžuje jeho morálnu životnosť a odstraňuje drobné nedostatky vzniknuté pri pôvodnej realizácii. K ďalším údržbovým opatreniam patria opravy mechanického poškodenia a čistenie povrchovej úpravy.

Samozrejme, nespomenuli sme všetky problémy, ktoré sa môžu v zateplenom dome vyskytnúť. Pracovníci spoločnosti STOMIX problematiku zatepľovania dokonale poznajú a radi vám svoje poznatky odovzdajú, aby ste čo najlepšie využívali všetky výhody zatepleného domu.

Zdroj: http://www.stomix.sk